SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE

 

Împuternicit Șeful Serviciului – comisar șef de poliție Bogdan OPREA

Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase este structura de specialitate care exercită, potrivit legii, controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor periculoase, supraveghează modul în care se efectuează operaţiunile cu agenţi nucleari, bacteriologici sau chimici şi asigură intervenţia la incidentele din domeniu.

 

            A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

- desfăşoară activităţi de cercetare penală împotriva persoanelor fizice sau juridice care au săvârşit infracţiuni la regimul armelor, materiilor explozive, substanţelor periculoase, produselor de protecţia plantelor şi a materialelor strategice, nucleare, biologice şi chimice din competenţă, precum şi prin delegare, pentru cele din competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T.;

- efectuează activităţi pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale la regimul armelor, braconajului cinegetic, materiilor explozive, substanţelor periculoase şi a produselor de protecţia plantelor;

- interoghează şi implementează date în aplicaţia R.N.A.I., privind deţinătorii legali de arme şi muniţii şi operaţiunile efectuate de aceştia;

- desfăşoară activităţi de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor de foc şi muniţiilor;

- exercită, în condiţiile legii, controlul asupra modului de deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice şi juridice;

- autorizează transferurile de materii explozive pe teritoriul de competenţă.

Programul cu publicul pe linie de arme​

Marți: 1300-1500

Vineri: 1200-1400

TELEFON >0244302210

Documente necesare în vederea autorizării/notificării deținerii de arme și muniții pentru persoanele fizice:

Pentru prima armă letală:

1. Cerere tip;

2. Copie act identitate;

3.Copie certificat de absolvire unui curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții, conf. art. 14 alin. 1, lit. g), din Legea nr. 295/ 2004 – modificată;

4.Copie permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare);

5.Copie carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare);

6.Copie permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

7.Copie permis sportiv categoria I vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

8.Dovada calității prev. de art. 13, alin. 2, din Legea nr. 295/2004 (pentru arme de apărare și pază);

9.Taxa prestare serviciu – 100 lei regim normal (autorizația se emite la 30 de zile)/ 300 lei regim urgență (autorizația se emite până la 19 zile);

10.Certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

11.Certificat testare psihologică (sau aviz psihologic, termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

12. 2 fotografii 3/4;

13.Copie legitimație membru asociație colecționari de arme vizată pe anul în curs (pentru arme de colecție);

14.Copie atestat colecționar (pentru arme de colecție).

 

A doua armă letală (și următoarele):

1. Cerere tip;

2.Copie act identitate;

3.Copie permis armă (toate filele înscrise);

4.Copie permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare);

5.Copie carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare);

6.Copie permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

7.Copie permis sportiv categoria I vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

8.Dovada calității prev. de art. 13 alin. 2, din Legea nr. 295/2004 (pentru arme de apărare și pază);

9.Copie legitimație membru asociație colecționari de arme vizată pe anul în curs (pentru arme de colecție);

10.Copie atestat colecționar (pentru arme de colecție).

11.Taxa prestare serviciu – 50 lei regim normal (autorizația se emite la 30 de zile)/ 100 lei regim urgență (autorizația se emite până la 19 zile).

 

Prima armă neletală:

1. Cerere tip;

2.Copie act identitate;

3.Copie certificat de absolvire unui curs de instruire teoretică și practică, pe linie de arme și muniții, conf. art. 14 alin. 1, lit. g), din Legea nr. 295/ 2004 – modificată;

4.Certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

5.Certificat testare psihologică (sau aviz psihologic, termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

6. 2 fotografii 3/4;

7.Taxa prestare serviciu – 100 lei regim normal (autorizația se emite la 30 de zile)/ 300 lei regim urgență (autorizația se emite până la 19 zile).

 

A doua armă neletală (și următoarele):

1. Cerere tip;

2.Copie act identitate;

3.Copie permis armă (toate filele înscrise);

4.Taxa prestare serviciu – 50 lei regim normal (autorizația se emite la 30 de zile)/ 100 lei regim urgență (autorizația se emite până la 19 zile).

 

Notificare (arme supuse notificării: arme cu tranchilizante, pistoale de semnalizare, pistoale de start, arme de panoplie, arme de recuzită, arbalete, arme vechi):

1.Copie act de identitate;

2.Cazier judiciar.

 

De menționat că o persoană fizică poate fi autorizată în vederea deținerii unui număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sportiv, de colecție, dar numai două arme de apărare și pază ori două arme de autoapărare.

 

Documente necesare în vederea prelungirii valabilității permisului de armă (5 ani):

- Copie act identitate;

- Copie permis de armă (toate filele înscrise);

- Copie permis de vânătoare permanent (pentru arme de vânătoare);

- Copie carnet membru vânător vizat pe anul în curs (pentru arme de vânătoare);

- Copie permis antrenor de tir sportiv vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

- Copie permis sportiv categoria I vizat pe anul în curs (pentru arme de tir sportiv);

- Dovada calității prev. de art. 13 alin. 2, din Legea nr. 295/2004 (pentru arme de apărare și pază);

- Certificat medical tip (termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

- Certificat testare psihologică (sau aviz psihologic, termenul de valabilitate de 6 luni), în care să fie menționat apt port armă;

- 1 fotografie 3/4;

 

În cazul deținătorilor doar de arme neletale, este necesară o copie a certificatului de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții, conf. art. 57, alin. 4, lit. g), din Legea nr. 295/ 2004 – modificată;

Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) - f), h) şi i) din Legea 295/2004R şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare.

 

Documente necesare în vederea autorizării/notificării deținerii de arme și muniții pentru persoanele juridice:

Persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organului de poliţie competent potrivit Legii autorizarea deţinerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiilor corespunzătoare.

În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul, împreună cu următoarele documente, în original şi în copie:

a.certificatul de înregistrare fiscală;

b.actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii;    

c.certificatul de omologare şi dovada deţinerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securităţii acestora avizate în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d.avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru depozitele destinate păstrării muniţiei;    

e.contractele de muncă şi fişele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, precum şi ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu;

f.certificate de cazier judiciar pentru toţi conducătorii, asociaţii, administratorii şi celelalte persoane care urmează să desfăşoare activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;

g.dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, după caz, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice care vor desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f);

h.în cazul unei societăţi specializate de pază, contractul de prestări de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfăşoare una dintre activităţile prevăzute la art. 79 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi plan de pază aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliţie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază şi protecţie, în care este menţionat în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;

i.în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme şi muniţii, întocmit în condiţiile legii;

j.dovada achitării tarifului prevăzut de lege pentru prestarea serviciului solicitat – 500 lei regim de urgență (autorizația se emite în maxim 10 zile) sau 300 lei regim normal (autorizația se emite în maxim 30 zile);

k.împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauză cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia.

 

Autorizare societăți comerciale pentru a efectua operațiuni cu materii explozive (inclusiv articole pirotehnice):

În vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:

a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni;

b) copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic;

c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;

d) cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;

e) planul locaţiei unde se realizează activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele dintre obiectivele interioare, distanţele de siguranţă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;

 f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea;

g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;

h) planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;

i) schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent;

j) descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;

k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite;

 l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol;

m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

n) lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive;

o) taxa prestare serviciu – 500 lei regim urgență (autorizația se emite în maxim 15 zile) sau 200 lei regim normal (autorizația se emite în maxim 30 zile).

 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care deţin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) următoarele:

a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operaţiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obţinut autorizaţia.

(4) Autorizaţia prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(5) În vederea obţinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se certifică faptul că are acelaşi obiect de activitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care să menţioneze că nu s-au schimbat condiţiile iniţiale de autorizare. De asemenea, se achită taxa de prestare serviciu menționată anterior.

e-mail: ijpprahova@gmail.com

Această adresă este dedicată primirii corespondenței de la alte unități/instituții, a petițiilor și a documentelor de interes general adresate Serviciului A.E.S.P.