SERVICIUL CABINET

Șeful Serviciului – inspector principal de poliție Lorena ANGHEL

            Serviciul Cabinet este structura de specialitate care asigură suportul decizional al conducerii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova cu privire la: managementul strategic şi funcţional, analiza şi planificarea strategică, planificarea şi evaluarea activităţilor în subunităţile de poliţie, analiza fenomenului infracţional, fluxul informaţional intern şi interinstituţional, relaţia cu cetăţeanul, organizaţiile profesionale şi sindicale, managementul stărilor excepţionale, activitatea de standardizare şi procedurare. De asemenea, are în responsabilitate activitatea de relaţii internaţionale şi desfăşurarea activităţilor specifice Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Atribuţiile Serviciului Cabinet se exercită pe domenii de activitate prin intermediul compartimentelor din structura organizatorică.

 

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 • gestionează situaţiile speciale impuse de evoluţia unor fenomene infracţionale, în care este necesar un răspuns urgent şi eficace pentru stabilizarea situaţiei, într-un interval de timp scurt, prin stabilirea modalităţii de desfăşurare rapidă şi a măsurilor ce trebuie urgent adoptate în funcţie de situaţia creată;
 • asigură suportul necesar coordonării activităţilor desfăşurate cu ocazia evenimentelor de amploare în domeniul ordinii şi siguranţei publice din competenţa Poliţiei Române, coerenţa acţiunilor efectivelor de poliţie şi sincronizarea acestora cu acţiunile celorlalte forţe participante;
 • monitorizează activităţile în curs de derulare şi coordonează în primă fază acţiunea forţelor participante la misiuni;
 • realizează fluxul informaţional referitor la situaţia evenimentelor între structurile de poliţie şi celelalte structuri implicate;
 • asigură permanent primirea sesizărilor telefonice ale cetăţenilor prin Sistemul Naţional Unic Pentru Apeluri de Urgenţă 112;
 • gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii inspectoratului de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă şefilor analize şi sinteze;
 • asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al inspectoratului;
 • asigură primirea, înregistrarea, analizarea şi documentarea solicitărilor transmise în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, precum şi soluţionarea acestora şi informarea solicitantului;
 • primeşte, înregistrează şi repartizează petiţiile în vederea examinării şi prezentării pentru rezoluţionare;
 • desfăşoară activitatea de primire şi consiliere a cetăţenilor în audienţă;
 • monitorizează stadiul implementării măsurilor şi recomandărilor subsecvente misiunilor de evaluare/autoevaluare în vederea asigurării conformităţii depline cu practicile Schengen;
 • participă la identificarea oportunităţilor de finanţare aferente diferitelor tipuri de programe europene cu finanţare nerambursabilă;
 • asigură întocmirea materialelor de analiză şi sinteză dispuse de conducerea inspectoratului;
 • pune în aplicare proiectele de politici naţionale şi strategii sectoriale în domeniul de referinţă elaborate la nivelul Poliţiei Române;
 • primeşte, înregistrează, procesează şi distribuie corespondenţa, conform destinaţiei, în raport de structura organizatorică a Inspectoratului;
 • asigură organizarea, păstrarea şi funcţionarea arhivei inspectoratului şi întocmeşte nomenclatorul arhivistic, conform reglementărilor în vigoare.

 

 

B. STRUCTURĂ

- Centrul Operaţional, constituit la nivel de birou, condus de Î/comisar șef de poliție Razvan BADESCU:

         -  Dispecerat şi personal de serviciu
         
-  Apeluri de urgenţă

-  Compartimentul Management Stări Excepţionale
-  Compartimentul Relaţii Publice
-  Compartimentul Relaţii cu Publicul
-  Compartimentul Schengen şi Relaţii Internaţionale
-  Compartimentul Analiză, Studii, Planificare
-  Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă