SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

 

Șef al serviciului - Comisar-șef de poliţie Laurenţiu STOICA

 

Serviciul Ordine Publică este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului Judeţean de  Poliţie Prahova care coordonează şi îndrumă activităţile ce revin Poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională din domeniile petrolier, silvic şi piscicol, precum şi pentru eliberarea/reînnoirea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

       

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 • realizează coordonarea operaţională a structurilor de ordine publică subordonate;
 • asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru implementarea acestora etc.);
 • asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de ordine publică, emise de la nivel central, şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi/sau completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare;
 • asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la nivel central, care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă sau determină implicarea structurilor de ordine publică teritoriale;
 • participă în grupul de lucru constituit la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean pentru elaborarea/actualizarea Planului unic de ordine şi siguranţă publică, precum şi în Grupul de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor;
 • participă la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine publică;
 •  cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;
 • realizează analize periodice cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, în special criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia;
 • acordă sprijin,
 • îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatori de servicii;
 • desfăşoară nemijlocit, prin personalul desemnat, activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, a tăierilor şi transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat şi privat, în zona administrativ-teritorială a judeţului.

 

 1. STRUCTURĂ:

             BIROUL PENTRU PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER ȘI PISCICOL

          Polițiștii din cadrul biroului răspund de îndrumarea, coordonarea și evaluarea activității structurilor teritoriale de ordine publică pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională din domeniul silvic și piscicol, în limita competențelor, desfășurând totodată, și activități de cercetare penală în cauzele ce se circumscriu acestor competențe.

COMPARTIMENTUL SISTEME DE SECURITATE 

            La nivelul Serviciului de Ordine Publică sunt eliberate/reînnoite licenţele de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. În cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate Privată există lucrători specializaţi, care desfăşoară activităţile circumscrise acestui domeniu:

Eliberarea / reînnoirea / preschimbarea licenţei, avizarea R.O.F.-ului dispeceratelor de monitorizare, înscrierea experţilor în R.N.E.R.S.F.

 

Pe linia sistemelor de securitate, sisteme de pază și secretariat

 • program de lucru cu publicul: Luni - 09.00-11.00;
 • documente necesate eliberării atestatului :
 • cerere de eliberare a atestatului (tipizat)
 • certificata de calificare profesională ( în copie xerox)
 • documente din care să rezulte că solicitantul este apt medical  pentru exercitarea funcției, eliberate de unități medicale autorizate în profilul medicina muncii, în original ( fișă de aptitudini);

COMPARTIMENTUL COORDONARE MISIUNI DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului pentru menținerea ordinii publice la nivel județean, coordonând, operațional și professional activitatea de constituire și modul de acțiune a dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice.

Monitorizează activitățile circumscrise prevenirii și combaterii faptelor din domeniul violenței domestice.

Activități desfășurate în principalele domenii de activitate:

 1. Menținerea ordinii și siguranței publice
 • Desfășoară activități de sprijin, coordonare, îndrumare și control la nivelul structurilor teritoriale de poliție pentru monitorizarea , eficientizarea și uniformizarea modului de organizare  a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice;
 • Evaluează activitatea desfășurară de structurile teritoriale de poliție pentru menținerea ordinii publice;
 • Coordonează și monitorizează, în limita competențelor, măsurile de ordine ocazionate de vizitele unor demnitari români și/sau străini, adunările publice, manifestările cultural-sportive, religioase, commemorative sau alte evenimente similare, cu un risc crescut;
 • Analizează cauzele și condițiile care au favorizat comiterea de infracțiuni stradale și activitățile întreprinse pentru apliarea dispozițiilor emise în acest sens.
 1. Violența domestică
 • Coordonează, sprijină, îndrumă și evaluează activitatea desfășurată de structurile teritoriale în domeniul violenței domestic și al gestionării acțiunilor din sfera monitorizării electronice, pentru eficientizarea activităților circumscrise domeniului, conform compentențelor;
 • Coordonează și controlează modul de punere în aplicare a atribuțiilor și sarcinilor date  în sarcina structurilor teritoariale prin documentele programatice din domeniul violenței domestice;
 • Analizează cauzele generatoare și condițiile favorizatoare ale comiterii gamei de infracțiuni asociate violenței domestice și propune măsuri pentru prevenirea și combaterea acesteia;
 • Relaționează cu mass-media, în limita competențelor și cu respectarea procedurilor de lucru în acest domeniu;
 • Sprijină activitatea de pregătire profesională a personalului din cadrul structurilor de ordine publică sau a altor polițiști incluși în diferite programe de pregătire profesională.

 

COMPARTIMENTUL COORDONARE DOMENII OPERATIVE

Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului pentru coordonarea activităților desfășurate pe liniile de muncă aflate în competența structurilor de ordine publică, incluzând și Poliția de Proximitate.

În realizarea oviectivelor specifice și a sarcinilor ce îi revin, compartimentul are următoarele atribuții:

 • Coordonează, îndrumă și evaluează activitatea desfășurată de polițiștii de proximitate pentru prevenirea infracțiunilor și altor fapte antisociale, consilierea cetățenilor și soluționarea amiabilă a conflictelor;
 • Realizează activități de îndrumare, coordonare, monitorizare și evaluare în ceea ce privește modul de îndeplinire a atribuțiilor specifice de către structurile de ordine publică care au în dotare animale de serviciu;
 • Îndrumă și evaluează activitățile desfășurate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte antisociale în domeniile aflate în competența structurilor de ordine publică;
 • Coordonează și evaluează activitățile desfășurate de către structurile de ordine publică: în domeniul gestionării deșeurilor, conform competențelor; pentru prevenirea și combaterea sustragerii de produse petroliere, colaborând în acest sens cu instituțiile cu atribuții în aceste domenii; pe linia executării sarcinilor specifice poliției privind câinii periculoși sau agresivi; pe linia gestionării Registrului Agresorilor Sexuali, cooperând în acest sens cu Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului  de Poliție Județean Prahova;
 • Îndrumă și evaluează activitățile desfășurate de către structurile de ordine publică pe liniile de muncă gestionate, conform competențelor: pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor români originari din alte state, pe linia respectării prevederilor legale în domeniul evidenței populației, pe linia executării sarcinilor specifice poliției în domeniul migrației ilegale.