SERVICIUL  LOGISTIC

- Șeful Serviciului – comisar șef de poliție Alexandru NĂSULEA.

În orice organizaţie, resursele logistice, ca şi cele financiare, sunt instrumente indispensabile pentru susţinerea procesului de schimbare instituţională şi, în acelaşi timp, surse importante de control a satisfacţiei personalului pentru activitatea desfăşurată. Necesitatea realizării unui management performant al acestor resurse este dublată de cerinţele cuprinse în documentele programelor şi recomandărilor Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea dotării cu mijloace de intervenţie moderne şi performante, a spaţiilor de detenţie şi de primire a cetăţenilor.

Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova are în structura sa un birou şi două compartimente.

BIROUL ADMINISTRAREA PATRIMONIU IMOBILIAR ŞI INTENDENŢĂ
Șeful Biroului – inspector  de poliție Corina MARIN


  Atribuţii principale​:

 • asigură gestionarea şi păstrarea în bune condiţii a resurselor materiale specifice domeniului, în concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin;
 • asigură mentenanţa clădirilor şi a mijloacelor tehnice specifice domeniului din dotarea inspectoratului;
 • fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al inspectoratului;
 • organizează evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea şi folosinţa Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Prahova;
 • asigură activităţile specifice protecţiei mediului pentru sediile în care funcţionează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova;
 • derulează activităţile privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi juridice, precum şi referitoare la preluarea în comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • participă la fundamentarea proiectelor programelor şi proiectelor de buget anuale şi multianuale ale I.J.P. Prahova.

COMPARTIMENTUL TEHNIC
Atribuţii principale:

 • asigură gestionarea şi păstrarea în bune condiţii a resurselor materiale specifice domeniului tehnic, auto şi armament, materiale de protecţie şi investigare criminalistică, în concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin;
 • asigură mentenanţa mijloacelor tehnice specifice domeniului tehnic, auto şi armament, materiale de protecţie şi investigare criminalistică din dotarea I.J.P. Prahova;
 • fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al inspectoratului;
 • asigură asistenţa tehnică de specialitate la şedinţele de tragere organizate la nivelul inspectoratului;
 • participă la fundamentarea proiectelor programelor şi proiectelor de buget anuale şi multianuale ale inspectoratului.

COMPARTIMENTUL MARKETING ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
Atribuţii principale:

 • elaborează şi actualizează planul anual al achiziţiilor publice pentru I.J.P. Prahova;
 • organizează şi derulează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în planul anual al achiziţiilor publice, potrivit competenţelor;
 • centralizează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Prahova;

participă la fundamentarea proiectelor programelor şi proiectelor de buget anuale şi multianuale ale inspectoratului.