Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal

adoptat la nivel european și aplicabil  statelor membre UE

 

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

 

 1. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare. Totuși, Regulamentul de referință prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale.

Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016, dată de la care a început să curgă termenul de doi ani de transpunere în legislația națională.

În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cu excepția:

 • activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
 • activităţilor desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
 • activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;
 • activităților desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora - domeniu reglementat de Directiva (UE) 2016/680.

 

Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care sunt sarcinile sale?

Având în vedere Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (modificată prin Legea nr. 129/15.06.2018), Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Autoritatea are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului și a legislației de transpunere a Directivei este monitorizată şi controlată de Autoritatea de supraveghere. 

În acest scop Autoritatea de supraveghere are următoarele sarcini (art. 57 din Regulament):

a) monitorizează şi asigură aplicarea regulamentului; 

b) promovează acţiuni de sensibilizare şi de înţelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanţiilor şi drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenţie specială activităţilor care se adresează în mod specific copiilor;

c) oferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului naţional, guvernului şi altor instituţii şi organisme cu privire la măsurile legislative şi administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea;

d) promovează acţiuni de sensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceştia cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul regulamentului;

e) la cerere, furnizează informaţii oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în conformitate cu regulamentul şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţile de supraveghere din alte state membre în acest scop;

f) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie în conformitate cu articolul 80 din RGPD şi investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;

g) cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferă asistenţă reciprocă pentru a asigura coerenţa aplicării şi respectării regulamentului;

h) desfăşoară investigaţii privind aplicarea regulamentului, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;

i) monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi a practicilor comerciale;

j) adoptă clauze contractuale standard menţionate la articolul 28 alineatul (8) şi la articolul 46 alineatul (2) litera (d) din regulament;

k) întocmeşte şi menţine la zi o listă în legătură cu cerinţa privind evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din regulament;

l) oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare menţionate la articolul 36 alineatul (2) din regulament;

m) încurajează elaborarea de coduri de conduită în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), îşi dă avizul cu privire la acestea şi le aprobă pe cele care oferă suficiente garanţii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5) din regulament;

n) încurajează stabilirea unor mecanisme de certificare, precum şi a unor sigilii şi mărci în domeniul protecţiei datelor în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) şi aprobă criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5) din regulament;

o) acolo unde este cazul, efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate, în conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din regulament;

p) elaborează şi publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;

q) coordonează procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;

r) autorizează clauzele şi dispoziţiile contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3) din regulament;

s) aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47 din regulament;

t) contribuie la activităţile comitetului;

u) menţine la zi evidenţe interne privind încălcările prezentului regulament şi măsurile luate, în special avertismentele emise şi sancţiunile impuse în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din regulament;

v) îndeplineşte orice alte sarcini legate de protecţia datelor cu caracter personal.

 

A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor menţionate la litera (f) prin măsuri precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii, care să poată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.

Îndeplinirea sarcinilor autorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze.

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Conform Legii nr. 218/2002, instituţia Poliţiei Române exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvențial în alte legi de organizare și funcționare a instituţiilor statului, sunt completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit gen de infracționalitate.

Conform prevederilor legale în vigoare, Poliția Română are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentul (UE) 2016/679.

Poliția Română are în structura sa unități centraleunități teritoriale și unități de învățământ care prelucrează date cu caracter personal.

Astfel, în cadrul Poliţiei Române sunt operatori de date distincți: Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.), Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucureștiinspectoratele de poliție județeneșcolile de poliție și centrele de pregătire.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

DE CĂTRE INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA  

 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în calitate de operator de date personale, este responsabil cu punerea în aplicare și respectarea normelor de prelucrare a datelor cu caracter personal la prelucrările efectuate la nivelul structurilor sale.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, I.J.P. Prahova prelucrează date cu caracter personal în activităţile de:

 • prevenire, depistare, cercetare, reprimare a infracţiunilor și alte activități desfășurate în domeniul dreptului penal;
 • prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor;
 • menținere și asigurare a ordinii şi liniştii publice;
 • ținere a evidențelor cu persoanele suspecte că pregătesc, comit sau au săvârșit fapte penale, contravenții; a obiectelor furate, pierdute sau deturnate, cu exceptia autovehiculelor, plăcilor de înmatriculare auto, precum și a armelor și munițiilor;
 • ținere a evidențelor cu persoanele ce obțin autorizații de deținere și/sau comercializare a detectoarelor de metale și a datelor referitoare la detectoarele de metale;
 • asigurare a respectării regimului legal al armelor și munițiilor;
 • ținere a evidențelor cu autovehiculele înmatriculate în circulație pe teritoriul României care aparțin unor persoane care au calitatea de debitor și asupra cărora executorul judecătoresc a dispus aplicarea sechestrului;
 • îndrumare, supraveghere şi control al respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice;
 • stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale conducătorilor de autovehicule și mopede înmatriculate în alte state și utilizate pe teritoriul țării fără transcrierea dreptului de proprietate în evidențele române;
 • transmitere a informațiilor suplimentare privind persoane și bunuri aferente semnalărilor din Sistemul de Informații Schengen;
 • emitere autorizații/licențe conform competențelor;
 • acreditare a reprezentanților mass-media;
 • monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;
 • gestionare a resurselor umane;
 • gestionare a resurselor economico-financiare și administrative.

Pentru realizarea activităţilor de mai sus, I.J.P. Prahova utilizează, potrivit atribuţiilor legale, sisteme de evidenţă constituite la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române/M.A.I., precum şi mijloace automate şi manuale de prelucrare a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echității și transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziţie (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

I.J.P. Prahova colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul

persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Categoriile de date cu caracter personal vizate prelucrate de I.J.P. Prahova :

 • Numele și prenumele
 • Numele și prenumele membrilor de familie
 • Sexul
 • Porecla/pseudonimul
 • Data și locul nașterii
 • Cetățenia
 • Datele din actele de stare civilă
 • Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare
 • Caracteristici fizice/antropometrice
 • Telefon/fax
 • Adresă domiciliu/reședință
 • E-mail
 • Profesie
 • Loc de muncă
 • Situație familială
 • Situație militară
 • Situație economică și financiară
 • Date privind bunurile deținute
 • Date bancare
 • Imagine
 • Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator)
 • Imaginile ștampilelor folosite la săvârșirea de infracțiuni
 • Date referitoare la fenomenul falsificării de monedă sau alte valori
 • Date de geolocalizare/date de trafic
 • Voce
 • Fotografiile persoanelor
 • Cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii
 • Marca și modelul autoturismului, seria de șasiu
 • Obișnuințe/preferințe/comportament
 • Date privind următoarele bunuri: vehicule furate, deturnate sau pierdute; ambarcațiuni, aeronave, echipamente industriale, motoare exterioare și containere; arme de foc furate, deturnate sau pierdute, documente oficiale în alb furate, deturnate sau pierdute; documente de identitate eliberate (pasapoarte, acte de identitate, permise de conducere, permise de reședință, documente de călătorie) furate, deturnate sau pierdute; banknote (bilete înregistrate); certificate de înmatriculare a vehiculelor sau placuțe de înmatriculare furate, deturnate, pierdute sau anulate; valori mobiliare și mijloace de plată cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni care au fost furate, insușite ilegal, pierdute sau anulate
 • Semnătura
 • Numărul dosarului de pensie
 • Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate
 • Date privind formarea profesională – diplome – studii 

Categorii de date cu caracter personal special prelucrate de I.J.P. Prahova

 • CNP – codul numeric personal
 • Seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 • Date privind starea de sănătate
 • Date genetice
 • Date biometrice
 • Date privind săvârșirea de infracțiuni
 • Date privind condamnări penale/măsuri de siguranță
 • Date privind sancțiuni disciplinare/administrative
 • Date privind sancțiuni contravenționale
 • Date privind cazierul judiciar
 • Date privind originea rasială sau etnică
 • Date privind opiniile politice
 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/apartenenţa la sindicate
 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală 

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • Persoana vizată
 • Reprezentanții legali ai persoanei vizate
 • Autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii
 • Agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor
 • Societăți de asigurare/reasigurare
 • Autorități de aplicare a legii din statele membre Schengen/
 • Mass-media
 • Servicii sociale și de sănătate
 • Instituții de învățământ și educație
 • Societăți bancare
 • Organizații profesionale
 • Asociații și fundații
 • Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate
 • destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTEROPL, EUROPOL

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală datele sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite și termene maxime de păstrare, prin acte normative, regulamente și dispoziții interioare, cu avizul A.N.S.P.D.C.P.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60, județ Prahova sau o puteţi depune personal la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, situat la aceeaşi adresă.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE I.J.P. PRAHOVA,

PRIN UTILIZAREA ÎNREGISTRATOARELOR AUDIO-VIDEO PORTABILE

DE TIP BODY WORN CAMERA  

 

 • IDENTITATEA OPERATORILOR DE DATE DIN CADRUL POLIȚIEI ROMÂNE

I.J.P. Prahova, în calitate de operator de date, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

 Înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera sunt utilizate doar de către polițiștii anume desemnați din cadrul operatorului de date.

 • CADRUL LEGAL

Legea nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată;

Legea nr. 363/2018, privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (RGPD), privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Poliţia Română, conform Legii nr. 218/2002, exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniștii publice, în condiţiile legii.

Conform prevederilor legale în vigoare, Poliția Română are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, datele colectate de înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 363/2018, respectiv Regulamentului (UE) 2016/679.

 • REGLEMENTARE SPECIALĂ
 •  

Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 97 din 03.11.2020, privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 60 din 15.04.2022, privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera

 

Dispoziția inspectorului sef al Inspectoratului Județean de Poliţiei Prahova nr. 311 din 05.11.2020, privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

 

Dispoziția inspectorului sef al Inspectoratului Județean de Poliţiei Prahova nr. 111 din 21.04.2022, privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

 

Dispoziția inspectorului sef al Inspectoratului Județean de Poliţiei Prahova nr. 126 din 06.05.2022, privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

 

 

 

 • CE SE ÎNȚELEGE PRIN DATE CU CARACTER PERSONAL?

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau la mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

I.J.P. Prahova prelucrează date cu caracter personal, prin utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, în spațiul public, fără consimțământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.

Înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera se utilizează și în situația în care intervenția sau acțiunea polițistului se realizează într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al reprezentatului legal, în condițiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 218/2002, ori pentru executarea unui mandat.

 • SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE ÎNREGISTRATOARELOR AUDIO-VIDEO PORTABILE DE TIP BODY WORN CAMERA,

Înregistratoarele audio-video portabile de tip body worn camera, sunt utilizate de către polițiștii în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la activităţile de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracţiunilor sau executării pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de menținere a ordinii şi siguranţei publice.

Utilizarea înregistratoarelor vizează următoarele categorii de intervenții și acțiuni:

a) legitimarea persoanelor;

b) conducerea persoanelor la sediul poliției;

c) utilizarea forței și a mijloacelor de constrângere şi de protecţie din dotare;

d) punerea în executare a mandatelor emise de organele judiciare competente, potrivit legii;

e) efectuarea controlului corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta;

f) oprirea și controlul vehiculelor și ocupanților acestuia;

g) constatarea infracțiunilor și contravențiilor, precum și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare;

h) înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor, respectiv la:

 

 1. salvarea vieţii sau integrității corporale a unei persoane, dacă există indicii că, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană aflată în pericol;
 2. prevenirea răspândirii unei epidemii, dacă există indicii că, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică,  este o persoană decedată;
 3. prinderea autorului unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că acesta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică;
 4. prinderea autorului unor acte de terorism, dacă există indicii că acesta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică.

i) intervenții la apelurile de urgență transmise prin S.N.U.A.U. 112 sau orice alt mijloc electronic de comunicare;

j) asigurarea primelor măsuri la locul producerii unui eveniment sau al săvârșirii unei infracțiuni.

 

 • CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

Înregistrările audio şi video pot fi comunicate în temeiul unei dispoziții legale exprese, circumscrise îndeplinirii funcțiilor judiciare cu care autoritatea publică solicitantă a fost învestită.

Astfel, înregistrările pot fi comunicate către orice autoritate publică sau orice alt organism sau entitate învestită cu exercițiul autorităţii de stat, competentă în materie de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracţiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în materia menținerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice.

 

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • persoana vizată/reprezentanții legali ai persoanei vizate;
 • autorități publice de aplicare a legii (instanțe de judecată, parchete, alte unități de poliție).
 • PERIOADA DE STOCARE

Înregistrările audio şi video se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data înregistrării.

Înregistrările audio şi video care fac obiectul unor proceduri judiciare se pot păstra, după caz, și după această perioadă, urmând regimul probelor. Cel puțin o dată la doi ani, la nivelul unității care prelucrează datele se verifică necesitatea continuării stocării acestor date.

La împlinirea termenului de 6 luni sau, după caz, după atingerea scopului pentru care au fost păstrate mai mult de 6 luni, înregistrările audio şi video se distrug, prin proceduri ireversibile.

 • CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Înregistrările audio și video pot cuprinde date personal care se referă la:

 • imagine/voce/sex
 • caracteristici fizice/antropometrice/comportament
 • date din actele de stare civilă/ pașaport/permis de conducere/certificat de înmatriculare/asigurare socială sau de sănătate/alte documente
 • porecla/pseudonimul
 • date de contact ale persoanei vizate
 • date de geolocalizare/date de trafic/terminale de comunicaţii

 DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Ca o garanție a realizării scopului declarat al Legii nr. 363/2018/Regulamentului UE nr. 679/2016, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 12, 13, 14 din Legea nr. 363/2018 și art. 13, 14, 34 din RGPD);
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 16 din Legea nr. 363/2018 și art. 15 din RGPD);
 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 18 din Legea nr. 363/2018 și art. 17 din RGPD);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 57 din Legea nr. 363/2018 și art. 77 din RGPD);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 58 din Legea nr. 363/2018 și art. 79 din RGPD).

 

 MODUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturilor referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate de către I.J.P. Prahova prin utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip body worn camera, se poate transmite/depune o cerere operatorului din care face parte poliţistul care a efectuat înregistrarea.

 

La nivelul I.J.P. Prahova funcţionează Structura Responsabilă cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, care are printre atribuții și soluționarea cererilor persoanelor vizate.

  

Operatorul de date cu caracter personal este obligat să comunice persoanei vizate informaţii privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri depuse în temeiul articolelor 16 și 18 din Legea nr. 363/2018, respectiv art. 15-22 din RGPD, fără întârzieri nejustificate şi în termenele prevăzute de aceste acte normative, respectiv:

- în cel mult 60 de zile calendaristice – conform Legii nr. 363/2018;

- în cel mult o lună de la primirea cererii (această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor; operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii) – conform RGPD.

 

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul de date informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (conform RGPD).

 

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format. 

 

Orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul articolelor 13, 16 și 18 din Legea nr. 363/2018, respectiv 15-22 şi 34 sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:

- să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate sau să refuze să dea curs cererii.

 

În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, operatorul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare persoanei vizate (legitimarea - atunci când cererea se depune personal sau transmiterea unei copii după documentul de identitate – atunci când cererea se transmite prin poștă sau electronic). 

Verificarea identităţii solicitantului este necesară în scopul:

- obținerii dovezii rezonabile a identităţii solicitantului/obținerii dovezii certe a relației dintre solicitant şi persoana vizată, acolo unde cererea se face în numele persoanei vizate;

- protejării datelor cu caracter personal împotriva unui acces neautorizat sau ilegal;

- asigurării persoanei vizate că operatorul ia toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal 

 

Informaţiile suplimentare colectate nu pot fi prelucrate în niciun alt scop decât pentru confirmarea identităţii şi se distrug în termen de 3 ani de la colectare. Operatorul poate stabili termene de păstrare mai mici.

 • EXCEPȚIILE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR

Excepțiile privind exercitarea drepturilor sunt prevăzute atât de Legea nr. 363/2018, cât și de RGPD.

 

Excepțiile prevăzute RGPD:

Excepțiile privind exercitarea drepturilor sunt prevăzute la articolul 23 din regulament.

 

Excepțiile prevăzute de Legea nr. 363/2018 sunt:

- amânarea, restricționarea sau omiterea furnizării de informaţii la cererea persoanei vizate (Art. 15);

- limitarea dreptului de acces (Art. 17).

 

 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Potrivit Legii nr. 102/2005, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului și a Legii nr. 363/2018 este monitorizată şi controlată de Autoritatea de supraveghere

Coordonatele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt :

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12; Fax: 031.805.96.02; Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova funcţionează Structura Responsabilă cu Protecția Datelor cu Caracter Personal.

”Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 :

Inspector principal de poliţie Oana BUNGHEZ

 

Date de contact                                                                        

Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60, județ Prahova

Tel:  0244/302357       

Fax: 0244/595340          

E-mail: ijpprahova@gmail.com 

Prelucrarea datelor personale în SIS și exercitarea drepturilor persoanelor vizate